[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

การวางแผนเพื่อการลงทุน

การวางแผนเพื่อการลงทุน

            การวางแผนเพื่อการลงทุน หรือ Investment Planning หมายถึงการสร้างหรือการจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความคาดหวังที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้า

          พอร์ตการลงทุนที่ดี ไม่ควรกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระจายตัวไปในสินทรัพย์หลายประเภท เพราะการจัดน้ำหนักสินทรัพย์แต่ละประเภทในพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) มีความสำคัญมากที่สุด ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน ซึ่งสามารถมีผลตอบแทนต่อการลงทุนถึง 90% ขณะที่การจัดวางน้ำหนักของหลักทรัพย์ (Security Selection) ที่จะลงทุนมีผลต่อผลตอบแทนเพียง 10% พูดง่ายๆ คือ การเลือกประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน มีผลต่อผลตอบแทนมากกว่าน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน หรืออีกนัยหนึ่ง หลักทรัพย์จำนวนมหาศาลที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง อาจให้ผลตอบแทนได้น้อยกว่าหลักทรัพย์จำนวนน้อยกว่า แต่ลงทุนกระจายไปในสินทรัพย์หลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

          ดังนั้น นักลงทุนที่ดีควรใส่ใจทบทวน จัดวางน้ำหนักสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นระยะๆ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  การจัดพอร์ตลงทุนเป็นศิลปะ ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างเคร่งครัด จึงจะประสบความสำเร็จได้


รู้จักความเสี่ยง เพื่อรับมือความเสี่ยง

           การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงก็คือตัวที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราและพอร์ตการลงทุนของเรา เราจะหาผลตอบแทนสูงๆ แต่ความเสี่ยงต่ำๆ ไม่ได้ในโลกนี้ แต่ถ้าจะมีอยู่บ้างก็จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ แล้วก็หายไป เราคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ กับคำว่า High Risk, High Return ที่หมายถึง เสี่ยงมาก โอกาสได้รับผลตอบแทนก็สูงไปด้วย หากเราอยากได้ผลตอบแทนสูง ก็ต้องกล้าเสี่ยงบ้าง แต่สิ่งสำคัญขอให้รู้จักความเสี่ยงและรู้ว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเรามีมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจจัดพอร์ตการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนมีหลายประเภท ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความสามารถในการชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ที่จะมีผลต่อการลงทุนระยะยาว ความเสี่ยงในการลงทุนมักสะท้อนอยู่ในรูปของความผันผวนของตลาด หากราคามีความผันผวนมากก็ถือว่ามีความเสี่ยงมาก หากผันผวนน้อยก็เสี่ยงน้อย โลกของการลงทุนจึงจึงนิยมวัดความเสี่ยงกันที่อัตราความผันผวน ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงและความผันผวนแตกต่างกันไป จึงให้ผลแตกต่างกันไปด้วย


ความเสี่ยงหรือความผันผวนของสินทรัพย์ เรียงลำดับจากจากน้อยไปหามาก 

           เสี่ยงต่ำสุด  แต่ก็ให้ผลแทนต่ำสุด ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน เช่น ตัวเงินคลังหรือเงินฝาก ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 2-2.5% ต่อปีเท่านั้น มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อมาก แต่แทบจะไม่มีความผันผวนเลย

           เสี่ยงปานกลาง  ให้ผลตอบแทนปานกลาง ได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหนี้ระยะยาวต่างๆ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อปี

           เสี่ยงสูงสุด  ผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่ หุ้น หรือตราสารทุน สามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยได้ถึงประมาณ 10-15% ต่อปีเลยทีเดีว

           การให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของเรา ยิ่งเราจัดพอร์ตการลงทุนให้น้ำหนักของหุ้นมากเท่าไหร่ พอร์ตการลงทุนนั้นก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนมาก แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากเช่นกัน แต่ถ้าให้น้ำหนักของหุ้นน้อย หรือไม่ให้เลย โอกาสได้ผลตอบแทนมากและเร็วก็จะเป็นจริงได้ยาก และอาจจะขาดทุนจากเงินเฟ้ออีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.financialplanning.scbam.com/th/Planning/Investment 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://krunoo.blogkru.com/node/1112, http://www.settrade.com

1   2

 กลับหน้าแรก >>

          การปลูกบ้านเพื่ออาศัย ต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการเงิน ก็ควรมีการวางแผนที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญมีอยู่ว่าเราจะสร้างแผนการเงินที่ดีได้อย่างไร และใครจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ Financial Planner จะเป็นผู้ช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องนี้


การวางแผนการเงินช่วยคุณได้อย่างไร

          ลักษณะสำคัญของการวางแผนการเงิน คือ กระบวนการที่ครอบคลุมในทุกด้าน กระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ

          ระยะแรก เป็นช่วงเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงินในประเด็นทางด้านการลงทุน การป้องกันความเสี่ยงผ่านการทำประกันชีวิต การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ การวางแผนภาษี

          ระยะที่สอง นักวางแผนการเงินจะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้า ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม ประกันชีวิต นักวางแผนการเงินจะมีส่วนช่วยตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ ชัดเจน ช่วยหาวิธีแก้ปัญหา และติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

          การวางแผนการเงินนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย โดยเป็นคำที่คนส่วนใหญ่กล่าวถึงในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำมาตั้งแต่ปลายปี 2007

           แนวความคิดของการวางแผนการเงิน เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กล่าวคือ เป็นการรวมทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ และทฤษฎีการเงินเข้าไว้ด้วยกัน แทนที่จะแนะนำลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้วางแผนการเงินจะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวางแผนการเงินจะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากกว่าเน้นที่ผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีอย่างไร หากลองนึกภาพแล้วจะเห็นว่าการวางแผนการเงินก็เหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ โดยพิจารณาความต้องการ และข้อจำกัดของคุณก่อนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกอย่างเหมาะสม เห็นได้ว่าเป็นวิธีการหรือบริการที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งเคยเน้นตัวผลิตภัณฑ์ โดยหวังว่าคุณจะซื้อ ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นแม้แต่นิดเดียว ดังนั้น การวางแผนการเงินช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจด้านบริการทางการเงิน (Financial Services) เป็นอย่างมาก

          การวางแผนการเงินมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงิน ผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงต้องการคำแนะนำทางด้านการบริหารเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงสะสมความมั่งคั่งนั้นต้องการคำแนะนำที่ดีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

          หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีเป้าหมาย และอยู่ในช่วงเริ่มต้นลงทุน นักวางแผนการเงินจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างมาก โดยนักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์ระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าคุณเหมาะที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทใดได้บ้าง ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเกินกว่าที่คุณจะรับได้แล้ว ในกรณีที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารอนุพันธ์ คุณอาจถูกบังคับขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายก็ได้ ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสหากภาวะตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การจัดสัดส่วนลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงจะช่วยให้คุณมีกำไร สำหรับการลงทุนในระยะยาว


          ด้านการออมเพื่อการศึกษาบุตร นักวางแผนการเงินจะให้คำแนะนำที่เน้นการคุ้มครองเพิ่มเติมด้านชีวิตด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยคุณได้หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทุพพลภาพ เหตุการณ์เหล่านี้จะกระทบต่อเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร แต่ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองบางส่วน หรือคุ้มครองทั้งหมด จะช่วยปกป้องลูกน้อยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://k-expert.askkbank.com/Article/Pages/A1_030.aspx

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: www.prosoftwinspeed.com,e-book-dd.blogspot.com

กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return

from investing) การลงทุนมีความ

สัมพันธ์กับด้านผลตอบแทน ...

อ่านต่อ

การวางแผนการใช้เงิน

วางแผนการใช้เงิน ถ้าไม่ได้เกิดมา

มีรูปเป็นทรัพย์ จะหวังรวยทางลัดก็

คงยาก หรือจะหวังฟลุ๊ค ก็ต้องพก

ดวงมาด้วย แต่ที่มนุษย์เงินเดือน ...

อ่านต่อ

การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนมีเคล็ดไม่ลับใ

นการวางแผนการใช้เงินมาฝาก แต่

จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่

กับตัวคุณแล้วหล่ะ หลักใน ...

อ่านต่อ

การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 2

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคุณ

ทุกสัปดาห์ โดยการจดบันทึกราย

การ ที่คุณต้องควักเงินจ่ายทุกราย

การ วิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่า   ...

อ่านต่อ

5 วิธีแก้ปัญหาการเงินในครอบครัว

หลายคนหลายครอบครัว หลังจาก

แต่งงานกันแล้ว หนุ่มๆ สาวๆ ก็ต้อง

พบกับความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น

เป็นเท่าตัว เพราะไม่ใช่ตัว ...

อ่านต่อ

8 วิธีการประหยัด และการออมเงิน

ปัจจุบันทั้งภาวะปัญหาเศรษฐกิจทั่ว

โลกเอย ค่าแรงสูง ค่าครองชีพก็ขึ้น

เป้นเงาตามตัวปัญหา ทางธรรมชาติ

ฝนตก เอยทำให้การค้าขาย ...

อ่านต่อ


เทคนิคการบริหารเงิน วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน 1_4

วางแผนการเงิน...เพื่อเป้าหมายชีวิต ออมเงิน/ลงทุนกับกองทุน LTF และ RMF โดย KBank

Tags : การลงทุน  ความเสี่ยง  ผลกำไร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view