[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) กับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) กับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

          เป็นที่ยอมรับกันดีว่าการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กับคำที่ทุกคนได้รับฟังกันจนชินหูอีกคำหนึ่งคือ คำว่า “ภาวะเงินเฟ้อ” แล้วมันคืออะไร มันส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) กับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

          คำว่า “ภาวะเงินเฟ้อ” คือ สภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถหาภาวะหยุดนิ่งได้ การสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าของเงินลดลง ซึ่งความจริงแล้วภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวการณ์ที่ส่งผลในทางบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน และการนำเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ แต่นั่นต้องเป็นสภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเท่านั้น นั้นคือมีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 นั่นเอง แต่หากเพิ่มขึ้นมากและผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลไม่สามารถควบคุมระดับราคาสินค้าในท้องตลาดได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน รวมทั้งการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ


ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ได้มีการระบุถึงสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อว่ามาจาก 3 ทาง คือ

          1. สาเหตุมาจากภาวการณ์ที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ (ต้นทุนผลัก) ให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

          ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากสองส่วนคือ

          1.1 ราคาปัจจัยการผลิตที่มีวางจำหน่ายอยู่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

          1.2 ราคาปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

          สำหรับในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากข้อที่ 1.2 เป็นสำคัญ ซึ่งได้รับทราบกันดีทางสื่อต่าง ๆ นั่นก็คือ น้ำมัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมัน เมื่อน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว จากลิตรละประมาณ 13 - 14 บาท ในช่วงปี พ.ศ. 2545 มาเป็นลิตรละ 25 - 26 บาท ในช่วงปี พ.ศ. 2549 และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และแน่นอนเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบให้ราคาสินค้าทุกชนิดที่ต้องมีน้ำมันเข้ามาเป็นต้นทุนการผลิตให้ถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย ไม่ว่าจะใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตป้อนไปยังโรงงาน หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจำหน่ายยังท้องตลาดก็ตาม

          2. สาเหตุมาจากภาวการณ์ที่มีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย (อุปทานดึง)

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) กับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

ความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายมีสาเหตุ คือ

          2.1 มีความต้องการซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการขาย

          2.2 มีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการขาย

          สำหรับในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากข้อที่ 2.1 เป็นสำคัญ ซึ่งได้รับทราบกันดีทางสื่อต่าง ๆ นั้นก็คือ น้ำตาล หลังจากที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานได้กิโลกรัมละ 3 บาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำตาลขาดแคลนในท้องตลาด แต่อุปสงค์กับอุปทานก็ไม่สามารถพบกันได้ ถึงแม้ว่าจะได้รับการยืนยันจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบในรัฐบาลว่าปริมาณน้ำตาลมีมากเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศก็ตาม ยังส่งผลให้ราคาน้ำตาลขายปลีกในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในบางท้องที่ราคาขายปลีกถีบตัวสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 22 บาทในปัจจุบัน และเราก็ปฏิเสธกันไม่ได้ว่าน้ำตาลเป็นเครื่องชูรสในอาหารต่าง ๆ มากมาย ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือเครื่องดื่มต่าง ๆ โดยคนไทยทั้งประเทศซึ่งทันตแพทย์สภา พร้อมทั้งเครือข่าย องค์กร ภาคีต่าง ๆ ร่วมกันรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก อัตราการบริโภคน้ำตาลในประชากรไทยเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา จากข้อมูลปริมาณการบริโภคน้ำตาลของคนไทย พบว่าเพิ่มจาก 12.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2528 เป็น 27.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2541 หรือเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในช่วงเวลาเพียง 13 ปี และแนวโน้มการบริโภคน้ำตาลในรูปของขนม ลูกอม และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ รวมถึงน้ำตาลที่เติมลงในอาหารหลากหลายชนิด ที่เพิ่มมากขึ้นปรากฏชัดเจนในเด็กรุ่นใหม่ที่มีบรรทัดฐานการบริโภคที่เปลี่ยนไปตามการกระตุ้นของตลาดและสิ่งแวดล้อม ภาวะนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพในเด็กที่มีโภชนาการเกิน โดยเฉพาะในเขตเมืองสัมพันธ์กับโรคเบาหวานที่เคยพบ แต่ในผู้ใหญ่กลับพบมากขึ้นในเด็กไทย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.fpo.go.th/S-I/Source/Article/Article56.htm

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.dektube.com/, www.kosana2you.co,www.enn.co.th

1   2

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) กับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

เป็นที่ยอมรับกันดีว่าการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ...

อ่านต่อ

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทุกวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจน  ...

อ่านต่อ

การวางแผนการออม 

ความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำว่า “ออม” เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออม ...

อ่านต่อ

8 วิธีการประหยัด และการออมเงิน

ปัจจุบันทั้งภาวะปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกเอย ค่าแรงสูง ค่าครองชีพก็ขึ้นเป้นเงาตามตัวปัญหา ทางธรรมชาติ   ...

อ่านต่อ

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 1

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 1

ท่ามกลางสถานการณ์เงินฝืดดังเอี๊ยด การออมก็ยิ่งยาก สำคัญอยู่ที่การ ... 

อ่านต่อ

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 2

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 2

ท่ามกลางสถานการณ์เงินฝืดดังเอี๊ยด การออมก็ยิ่งยาก สำคัญอยู่ที่การจัด ...

อ่านต่อ

คนไทย กับ การออม

ออมเงิน/ลงทุนกับกองทุน LTF และ RMF โดย KBank

วิธีประหยัดเงิน ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

วางแผนการเงิน...เพื่อเป้าหมายชีวิต

Tags : การออม อุปทานดึง ต้นทุนผลัก ระบบเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view