[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

วิธีลดหย่อนภาษีที่ “มนุษย์เงินเดือน” ต้องรู้

วิธีลดหย่อนภาษีที่ “มนุษย์เงินเดือน” ต้องรู้

          Tax calculator and pen “มนุษย์เงินเดือน” ทุกคนมีหน้าที่ต้องเสีย “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งภาษีที่ว่านี้ก็ถูกนายจ้างหักไว้ ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้วทุกๆ เดือน เคยสงสัยมั๊ยว่าพอสิ้นปีมนุษย์เงินเดือนบางคนได้เงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร แต่บางคนต้องจ่ายภาษีเพิ่ม นั่นเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีการวางแผนภาษีที่แตกต่างกัน จึงได้รับการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกันนั่นเอง ในฐานะมนุษย์เงินเดือน เราสามารถใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้หลายกรณี 


วิธีลดหย่อนภาษีที่ “มนุษย์เงินเดือน” ต้องรู้

          สมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพราะเมื่อเราหักเงินสะสมเข้ากองทุนฯ 3-15 % ของเงินเดือน กรมสรรพากรให้เรานำยอดเงินในส่วนนี้ไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้มากถึง 300,000 บาทต่อปี นอกจากจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว เรายังได้รับเงินจากนายจ้างเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะนายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้เราอีก 3–15 % ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยที่เราไม่ต้องนำเงินส่วนนี้มาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี เรียกว่าได้กำไรสองต่อเลยทีเดียว

           แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาลงทุนใน “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” (RMF: Retirement Mutual Fund) พอสิ้นปีกรมสรรพากรก็ให้เรานำเงินที่ลงทุนใน RMF มาใช้คำนวณหักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจำนวนที่จ่ายไปในการลงทุนใน RMF ในปีนั้นๆ โดยมีข้อแม้ว่าจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ต่อปี และไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ดังนั้นหากจะลงทุนใน RMF เพื่อประโยชน์ทางภาษีก็ต้องไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ด้วย

           นำรายได้ส่วนหนึ่งมาลงทุนใน “กองทุนหุ้นระยะยาว” กรมสรรพากรอนุญาตเราซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF:Long Term Equity Fund) ที่มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีก็สามารถนำมาใช้คำนวณหักลดภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายไปในการลงทุนใน LTF แต่มีข้อแม้ว่าจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ต่อปี และไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี เหมือนกับการลงทุนใน RMF 

          ต้องเป็น “ลูกกตัญญู” หากใครมีบิดา-มารดา ที่ไม่มีเงินได้และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กรมสรรพากรให้เราใช้สิทธิในการเลี้ยงดูบิดา-มารดา มาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ท่านละ 30,000 บาท สรุปแล้วเมื่อนำสิทธิการเลี้ยง บิดาและมารดา มารวมกันเราสมารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อปี แต่ทั้งนี้ บิดา-มารดา จะต้องออกหนังสือรับรองด้วยว่าเราเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู และในหนึ่งครอบครัวหากมีลูกหลายคนกรมสรรพากรให้สิทธิลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นำสิทธิการลดหย่อนภาษีนี้ไปใช้ได้ หากมีลูกหลายคนจะใช้สิทธิซ้ำซ้อนกันไม่ได้

           รีบสละโสดทันทีที่มีโอกาส บรรดาสาวๆ หรือหนุ่มๆ ทั้งหลาย เมื่อเลือกเฟ้นคู่ชีวิตที่ถูกใจได้แล้ว ต้องรีบแต่งงานจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านี้กรมสรรพากรก็ให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีคู่สมรสได้ 30,000 บาท และถ้ามีบุตรหรือบุตรบุญธรรมก็จะสามารถนำมาคำนวณหักลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกิน 3 คน และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เท่านั้น

           นำรายได้ส่วนหนึ่งมาเก็บออมไว้ใน “กรมธรรม์ประกันชีวิต” แบบมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรเท่านั้น เท่านี้กรมสรรพากรก็ให้สิทธิเรานำเบี้ยประกันชีวิตมาคำนวณลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายเงินซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทปี

           ออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยการทำ “ประกันชีวิตแบบบำนาญ” ที่ไม่มีเงินคืนระหว่างทาง ทั้งนี้กรมสรรพากรให้เราซื้อได้ไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 15 % ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อนำมารวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกัน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000  บาท

           เป็นคนไทยต้อง “ใจบุญ” บริจาคเงินทำบุญบ้าง โดยหลังจากบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิหรือสถานที่ต่างๆ แล้ว เราสามารถนำใบเสร็จมาคำนวณหักลดหย่อนภาษี ได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 10 %


ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  http://lifeissara.com/339

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: http://natui.com.au/2010/page


กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาวะเงินเฟ้อ(Inflation) กับ

ชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ

เป็นที่ยอมรับกันดีว่าการปรับเปลี่ยน

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ...

อ่านต่อ

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อ

รถยนต์

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทุกวันนี้

ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจน  ...

อ่านต่อ

การวางแผนการออม 

ความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพ

ทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำว่า

“ออม” เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออม ...

อ่านต่อ

8 วิธีการประหยัด และการออมเงิน

ปัจจุบันทั้งภาวะปัญหาเศรษฐกิจทั่ว

โลกเอย ค่าแรงสูง ค่าครองชีพก็ขึ้นเป้น

เงาตามตัวปัญหา ทางธรรมชาติ   ...

อ่านต่อ

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 1

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก

ตอนที่ 1

ท่ามกลางสถานการณ์เงินฝืดดังเอี๊ยด

การออมก็ยิ่งยาก สำคัญอยู่ที่การ ... 

อ่านต่อ

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก ตอนที่ 2

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก

ตอนที่ 2

ท่ามกลางสถานการณ์เงินฝืดดังเอี๊ยด

การออมก็ยิ่งยาก สำคัญอยู่ที่การจัด ...

อ่านต่อ

คนไทย กับ การออม

ออมเงิน/ลงทุนกับกองทุน LTF และ RMF โดย KBank

วิธีประหยัดเงิน ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

วางแผนการเงิน...เพื่อเป้าหมายชีวิต

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view